facebook-pixel

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Opzegtermijn:

De coaching dient opgezegd te worden, voordat de nieuwe factuurdatum is aangebroken. Stel: Jij ontvangt je factuur van de nieuwe maand, elke maand op de 14e, dan zorg je dat je uiterlijk de 13e van de maand de coaching opzegt. Dit kan via e-mail, maar een WhatsApp bericht volstaat ook.

Damy Jansen Coaching hanteert geen opzegtermijn, tenzij anders overeengekomen. Je zit dus nergens aan vast.

 

Indien de coaching is stopgezet en/of beëindigd mag niet meer gebruikt gemaakt worden van de diensten en bestanden van Damy Jansen Coaching. Tevens mogen deze nimmer gedeeld worden met andere partijen en/of derden.

 

Diensten & Retour:

Het is niet mogelijk om aansprak te doen op retour van betalingen indien reeds een dienst verleend is en/of de nieuwe betaaltermijn is ingegaan.

 

Aansprakelijkheid & Risico:

De deelnemer verklaart te beseffen dat het afnemen van de diensten risico’s met zich mee kan brengen en dat hij dit geheel voor eigen rekening en risico doet.

 

Damy Jansen Coaching is nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van ingeschakelde derden.

 

Damy Jansen Coaching is nimmer aansprakelijk in geval van overmacht.

 

De deelnemer vrijwaart Damy Jansen Coaching tegen aanspraken van derden in verband met de door Damy Jansen Coaching geleverde of te leveren diensten.